12de Welzijnsdag voor het onderwijs - Ronde 2 (10:45 - 12:00)

Keuze Lesgever
2.01 Hoe schrijf je werkprocedures uit? Voorbeeld: elektrische werken. Dany Vanharen

Als de elektrische installatie in orde is en de noodzakelijke maatregelen t.g.v. de risico-analyse reeds werden doorgevoerd, dan is de technische kant van de elektrische installatie hoofdzakelijk in orde. De manier hoe men met deze installatie omgaat, hoe men de controles en eventuele werkzaamheden en aanpassingen veilig kan/mag doorvoeren dient te worden beschreven in procedures. Aan de hand van enkele voorbeelden van werk- methodes/- volgorden, zal er toelichting worden gegeven om u ook  met deze elektrisch /organisatorische kant van de elektrische installatie  in orde te stellen.

Vereiste voorkennis: noties van basis elektriciteit

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs van het onderwijs.

 


2.02 Een goed DRBS, hoe pak ik dit aan? - deel 2 Jurgen Reynders

Deze sessie is een vervolg programma op sessie 1.02 waar we trachten deze theorie toe te lichten aan de hand van enkele praktische voorbeelden.


2.03 Preventieprofielen David Giuliani

Op 11 juni 2019 verscheen de  aanpassing van de codex omtrent het periodiek arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht in het Staatsblad.

De definitie van gezondheidstoezicht wordt verbreed naar "het geheel van preventieve medische handelingen uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de PA-AA". Onder preventief medische handelingen wordt verstaan : 

  • Het uitvoeren van preventief medische onderzoeken
  • Aanvullende medische handelingen : uitgevoerd door arbeids-arts of arbeidsverpleegkundige onder supervisie van de arbeidsarts. Aanvullende medische handelingen zijn eenvoudige testen op basis van het specifieke arbeidsrisico van de werknemers. Ze kunnen bestaan uit een bloedonderzoek, een urinetest, technische onderzoeken (longfunctie, audiometrie, …) of andere mogelijkheden die een gelijkwaardig beschermingsniveau garanderen en gemotiveerd worden door de arbeidsarts. Werken met check- of vragenlijsten is mogelijk, maar een fysiek persoonlijk contact met PD-AVPL of PA-AA blijft verplicht. 
  • Samenstellen en bijhouden van gezondheidsdossier

Bijlage 1 van het KB omschrijft per beroepsrisico de aanbevolen frequentie van het periodiek gezondheidstoezicht. Bij blootstelling aan meerdere risico's wordt de hoogste frequentie gebruikt. De PA-AA kan de frequentie verhogen voor specifieke situaties. 


2.04 Procedure werken op hoogte - toelichting tool Alex Berghmans

Werk jij wel eens in de hoogte? Kan jij de gevaren op hoogte inschatten? Nog steeds gebeuren vele bedrijfsongevallen door het vallen van een hoogte. Op de werkvloer voeren werknemers vaak werkzaamheden uit bij een klein hoogteverschil maar ook in dergelijke situaties gebeuren er veel ongevallen.
Niet aangepaste middelen, onvoldoende werkvoorbereiding, foutief gebruik, onvoldoende kennis en opleiding, … zijn vaak de oorzaken die leiden tot deze arbeidsongevallen. Dit alles maakt het werken op hoogte tot een complexe en risicovolle activiteit.
Om de keuze van het arbeidsmiddel te vergemakkelijken, zal er een tool aangereikt worden.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, technisch adviseur coördinators, technisch adviseur, preventieadviseurs, meester- vak- en dienstpersoneel van het onderwijs.


2.05 Herkennen van stress en burnout Stefaan Dejonghe

De werkbaarheidsmonitor van de Vlaamse Overheid spreekt over 9,6% van de werkende Vlamingen die wat betreft stress tot een acuut problematische categorie behoren. Een studie van Securex spreekt over 1 op de 4 met spanningsklachten zoals negatieve emoties, fysieke en psychische gezondheidsklachten.

Om tot een effectieve en efficiënte hulpverlening te komen is het dus belangrijk om zo vroeg mogelijk de symptomen te herkennen wanneer mensen dreigen in de problemen te komen.

Niet alleen de werkgever moet hierin inzicht verwerven maar ook de werknemer moet de mechanismen bij zichzelf herkennen, zodat hulpverlening niet wordt uitgesteld.

In deze sessie gaan we dieper in op de symptomen en wat je er zelf (en als werkgever) kan aan doen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs van het onderwijs.


2.06 Hoe verbeter ik de akoestiek in mijn lokaal? Jan Goos

De sessie tracht in eerste instantie een praktisch overzicht te geven van de te gebruiken materialen en technieken om de akoestische problemen in nieuwe gebouwen te vermijden en daarna wordt er ook ingegaan hoe je de situatie in bestaande lokalen kan verbeteren om de mogelijke klachten van personeel te minimaliseren.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor leden van de hiërarchische lijn en preventieadviseurs.


2.07 Hoe organiseer ik het onderhoud van de gebouwen - deel 2 Koen Boels

In een school heeft men veel middelen en lokalen die regelmatig een onderhoud en controle nodig hebben. Hoe kan je op een gestructureerde manier deze controles en onderhouden gaan plannen en opvolgen.
Hoe kadert deze planning en opvolging in de processen die de onderwijsinspectie? Deze werkwinkel is opgesplitst in twee delen.

Doelgroep:
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs, technisch adviseurs en gebouwenbeheerders van het onderwijs.


2.08 Evaluatie van een schoolgebouw met betrekking tot brandveiligheid (VOLZET) Paul Van Assche

Is mijn school wel voldoende brandveilig? Wat bedoelen we eigenlijk met een brandveilige school? We houden wel eens een evacuatieoefening, en we horen soms al eens een alarm afgaan.  Maar er is meer…

Tijdens deze lessessie komen volgende thema’s verder aan bod:

  • Interne brandploeg
  • Brandpreventieverslag en interventieverslag
  • Compartimenteringen
  • Soorten gebouwen… een beetje wetgeving
  • Risicoplaatsen: labo’s, stookplaatsen, …

Kortweg, een boeiende materie!


2.09 Supervisie voor de PA Krista Dekoning

Tijdens de supervisie voor de preventieadviseur kan elke cursist met zijn verzuchtingen en problemen vanop de werkvloer terecht bij een team van ervaringsdeskundigen preventie in onderwijs. Zij zullen trachten om eventueel een oplossing aan te bieden of het probleem eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Een frisse blik op een probleem kan al heel verhelderend werken. Het zal een praatbarak zijn met een positieve sfeer, een hulp voor elkaar binnen de preventieadviseurs in onderwijs.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs van het onderwijs.


Terug naar overzicht van workshops