12de Welzijnsdag voor het onderwijs - Ronde 3 (13:00 - 14:15)

Keuze Lesgever
3.01 Crisisoefening op afstand: een tool om te oefenen op school Dany Vanharen

Oefen eens een crisissituatie op een beheerste, gecontroleerde en stress loze manier.

In deze werkwinkel die uit twee delen bestaat, komt een tool aan bod waarbij in de school een crisissituatie kan worden nagespeeld rond de tafel. Hoe, wat, waar, wanneer en door wie communiceren/ uitvoeren met een aanschouwelijke methode om de toestand/fase van de noodsituatie te kunnen volgen. Hierbij wordt de noodzaak en functie van de verschillende leden van de interne crisis cel meer dan eens onderstreept.
De tool is met weinig moeite aanpasbaar voor elke school.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor schoolbesturen, directeurs en hun preventieadviseurs.

 


3.02 Kennis van bouwmaterialen naar brandveiligheid toe Guy Lenaerts

Bij elk bouw- of renovatieproject moet het een doelstelling zijn om  bij oplevering te voldoen aan het wettelijke kader m.b.t. brandveiligheid en een veilige evacuatie.  De specificaties en de keuze van de gebruikte bouwmaterialen zijn daarbij in zowel fase ontwerp als uitvoering essentieel. In deze sessie wordt toelichting gegeven aan welke eisen bouwmaterialen  m.b.t. brandveiligheid moeten voldoen.
Programma:

 • Korte verwijzing naar wetgeving en basisnormen
 • Toelichting bij de Europese normen voor het aantonen 'reactie bij brand' voor bouwmaterialen.
 • Specificaties van bouwmaterialen mb.t. reactie bij brand
 • Hoe dit opvolgen in een bouw- en renovatieproces met architect?
 • Welke verplichtingen zijn er voor schoolbestuur en preventieadviseur

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs van het onderwijs.
Vereiste basiskennis:
Wetgeving tot vaststelling van de Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing van nieuwe openbare gebouwen


3.03 De taken van de PA bij bouwwerken (VOLZET) Marleen Raeymaekers

De preventieadviseur adviseert zijn werkgever. Ook bij bouwwerken. Op welke manier kun je hier als LPA een meerwaarde zijn? Wat zijn de taken van de veiligheidscoördinator, architect?

Je krijgt tijdens deze halve dag heel wat tips mee om de bouwwerken in je school goed te begeleiden.


3.04 Hoe vul ik een jaarverslag in voor de interne dienst preventie en bescherming op het werk? Alex Berghmans

In art. II.1-6, §1, 2°, b van de codex over het welzijn op het werk staat vermeld dat de preventieadviseur een jaarverslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk moet opstellen. De inhoud ervan wordt bepaald in bijlage II.1-3. 

Dit jaarverslag moet ter beschikking worden gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar. Met andere woorden, na opmaak bewaren bij de interne dienst.

In deze sessie wordt toelichting gegeven bij de inhoud van dit jaarverslag alsook trachten we een hulpmiddel aan te bieden om de gepresteerde arbeidsuren te bepalen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs en preventieadviseurs van het onderwijs.

 

 


3.05 Asbest in een school, wat moet ik als PA weten? - deel 1 Chris Chantrain

Het woord “asbest” zorgt heel vaak voor ongerustheid en roept onmiddellijk veel vragen op. Zeker in het kader van aanwezigheid van asbest op school  en  mogelijke asbestverwijderingswerken:
Wat is dat eigenlijk asbest ?

 • Wat zijn de risico’s bij blootstelling ?
 • Opstellen van asbestinventaris en beheersplan
 • Hoe en door wie worden asbestverwijderingswerken uitgevoerd ?
 • Worden deze werkzaamheden gecontroleerd en door wie ?
 • Welke verplichtingen zijn er voor schoolbestuur en preventieadviseur?

Om op deze en andere vragen te kunnen antwoorden en om veilig te kunnen omgaan met asbest is het belangrijk om over de juiste informatie te beschikken.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs van het onderwijs.


3.06 Plannen en uitvoeren van een veiligheidschecklist met lauditor - deel 1 (VOLZET) Stefaan Dejonghe

iAuditor is een programma dat op alle merken van tablet kan draaien en een enorme ondersteuning kan bieden voor de administratieve afhandeling van een inventarisatie of rondgang op een school.
Tijdens deze sessie wordt u aangeleerd om een goede checklist via het programma “iAauditor” zelf op te maken.
Deelnemers dienen een laptop mee te brengen!

In deel 1 wordt geleerd hoe je vanuit een bestaande checklist met iAuditor een sjabloon opmaakt.
In deel 2 bekijken we de mogelijkheden bij het plannen, uitvoeren en opvolgen van de audit.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, technisch adviseurs, leerkrachten, preventieadviseurs, …


3.07 Alle partijen/actoren betrekken bij het facilitybeleid met de softwareapp Arxs Helios - deel 1 Koen Boels
Jurgen Reynders

Het belang van preventie, milieu, facilitymanagement neemt enkel toe.

Door deze disciplines professioneel te beheren, is er ruimte om kostenbesparingen te realiseren alsook om efficiënter én transparanter te werken.

Door het gebruik van ArXs Helios willen we ons niet in regel stellen met het verleden maar ons wapenen voor de toekomst.

Tijdens deze sessie gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden bekijken hoe we door het gebruik van ArXs Helios een pro-actief preventie en faciltybeleid kunnen voeren, en hoe we een passend antwoord kunnen bieden aan de toenemende verplichtingen. (onderwijsinspecties, FOD WASO….)

Volgende zaken zullen worden toegelicht:

 • Voordelen van een managementsysteem.
 • Hoe de vele gegevensstromen beheren?
 • Hoe kan een managementsysteem u helpen om door het bos de bomen nog te kunnen zien.
 • Voordelen van geïntegreerde info te beheren?
 • Hoe snel en eenvoudig zaken identificeren en een volledig geautomatiseerd indienststellingsproces tot en met de veiligheidsinstructiekaart afwerken.
 • Hoe ArXs Helios gebruiken voor diverse inspecties (onderwijsinspectie, FOD WASO…)
 • Ervaringen met de onderwijsinspectie

De bovengenoemde inhoud wordt verspreid over deel 1 en deel 2 in ronde 3 en 4. Gelieve beide delen aan te vinken aub.


3.08 Opmaken van een noodplan Kristel Vanorbeek

Sinds 28/3/14 is het KB betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van toepassing (huidig: boek 3 titel 3). Hierin wordt onder andere beschreven dat een intern noodplan dient aanwezig te zijn.

In deze sessie wordt het intern noodplan eerst gekaderd binnen de vigerende wetgeving. Ook het verschil met het brandpreventiedossier en interventiedossier komt aan bod.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs van het onderwijs.


3.09 Supervisie voor de PA Krista Dekoning

Tijdens de supervisie voor de preventieadviseur kan elke cursist met zijn verzuchtingen en problemen vanop de werkvloer terecht bij een team van ervaringsdeskundigen preventie in onderwijs. Zij zullen trachten om eventueel een oplossing aan te bieden of het probleem eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Een frisse blik op een probleem kan al heel verhelderend werken. Het zal een praatbarak zijn met een positieve sfeer, een hulp voor elkaar binnen de preventieadviseurs in onderwijs.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs van het onderwijs.


3.10 KB Arbeidsplaatsen. Wat is er gewijzigd?

Door het KB van 2 mei 2019 wordt toegelicht waar een maximale C02 – concentratie opgelegd wordt binnen arbeidsplaatsen, waaronder ook klaslokalen.
Scholen zullen moeten kunnen aantonen dat hun klaslokalen 95% van de gebruikstijd (08-16u) onder deze maximumnorm blijven.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs, bouwadviseurs van het onderwijs.


Terug naar overzicht van workshops