12de Welzijnsdag voor het onderwijs - Ronde 4 (14:30 - 15:45)

Keuze Lesgever
4.01 Crisisoefening op afstand: een tool om te oefenen op school - deel 2 Dany Vanharen

Oefen eens een crisissituatie op een beheerste, gecontroleerde en stress loze manier.

In deze werkwinkel die uit twee delen bestaat, komt een tool aan bod waarbij in de school een crisissituatie kan worden nagespeeld rond de tafel. Hoe, wat, waar, wanneer en door wie communiceren/ uitvoeren met een aanschouwelijke methode om de toestand/fase van de noodsituatie te kunnen volgen. Hierbij wordt de noodzaak en functie van de verschillende leden van de interne crisis cel meer dan eens onderstreept.
De tool is met weinig moeite aanpasbaar voor elke school.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor schoolbesturen, directeurs en hun preventieadviseurs.


4.02 Preventieprofielen David Giuliani

Op 11 juni 2019 verscheen de  aanpassing van de codex omtrent het periodiek arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht in het Staatsblad.

De definitie van gezondheidstoezicht wordt verbreed naar "het geheel van preventieve medische handelingen uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de PA-AA". Onder preventief medische handelingen wordt verstaan : 

 • Het uitvoeren van preventief medische onderzoeken
 • Aanvullende medische handelingen : uitgevoerd door arbeids-arts of arbeidsverpleegkundige onder supervisie van de arbeidsarts. Aanvullende medische handelingen zijn eenvoudige testen op basis van het specifieke arbeidsrisico van de werknemers. Ze kunnen bestaan uit een bloedonderzoek, een urinetest, technische onderzoeken (longfunctie, audiometrie, …) of andere mogelijkheden die een gelijkwaardig beschermingsniveau garanderen en gemotiveerd worden door de arbeidsarts. Werken met check- of vragenlijsten is mogelijk, maar een fysiek persoonlijk contact met PD-AVPL of PA-AA blijft verplicht. 
 • Samenstellen en bijhouden van gezondheidsdossier

Bijlage 1 van het KB omschrijft per beroepsrisico de aanbevolen frequentie van het periodiek gezondheidstoezicht. Bij blootstelling aan meerdere risico's wordt de hoogste frequentie gebruikt. De PA-AA kan de frequentie verhogen voor specifieke situaties. 


4.03 Wetgeving ivm brandveiligheid scholen Peter Vanden Broucke

De scholen moeten brandveilig zijn, daar is iedereen van overtuigd.
Hierover is al heel wat geschreven en is er ook heel wat regelgeving van Koninklijke besluiten, ministeriele besluiten tot normen en omzendbrieven ….
Hoe combineren we alles met elkaar? En waar gaan we naartoe?

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs, bouwadviseurs, TA, TAC van het onderwijs.


4.04 De rol van de verschillende actoren bij het psychosociaal welzijn Alex Berghmans

Het wetgevend kader wordt geschetst voor het welzijnsluik psychosociale risico's en dit met een duidelijke verwijzing naar de rol en de verantwoordelijkheden van de werkgever, de leidinggevenden, de preventieadviseur arbeidsgeneesheer, de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten binnen deze wet. Zo komen de informele en formele procedure aan bod alsook het onderscheid collectief en individueel verzoek.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor schoolbesturen, directeurs, technisch adviseur coördinators, technisch adviseur, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen van het onderwijs.


4.05 Asbest in een school, wat moet ik als PA weten? - deel 2 Chris Chantrain

Het woord “asbest” zorgt heel vaak voor ongerustheid en roept onmiddellijk veel vragen op. Zeker in het kader van aanwezigheid van asbest op school  en  mogelijke asbestverwijderingswerken:
Wat is dat eigenlijk, asbest ?

 • Wat zijn de risico’s bij blootstelling ?
 • Opstellen van asbestinventaris en beheersplan
 • Hoe en door wie worden asbestverwijderingswerken uitgevoerd ?
 • Worden deze werkzaamheden gecontroleerd en door wie ?
 • Welke verplichtingen zijn er voor schoolbestuur en preventieadviseur?

Om op deze en andere vragen te kunnen antwoorden en om veilig te kunnen omgaan met asbest is het belangrijk om over de juiste informatie te beschikken.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs van het onderwijs.


4.06 Plannen en uitvoeren van een veiligheidschecklist met lauditor - deel 2 Stefaan Dejonghe

iAuditor is een programma dat op alle merken van tablet kan draaien en een enorme ondersteuning kan bieden voor de administratieve afhandeling van een inventarisatie of rondgang op een school.
Tijdens deze sessie wordt u aangeleerd om een goede checklist via het programma “iAauditor” zelf op te maken.

In deel 1 wordt geleerd hoe je vanuit een bestaande checklist met iAuditor een sjabloon opmaakt.
In deel 2 bekijken we de mogelijkheden bij het plannen, uitvoeren en opvolgen van de audit.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, technisch adviseurs, leerkrachten, preventieadviseurs, …


4.07 Alle partijen /actoren betrekken bij het facilitybeleid met softwareapp ArXs Helios - deel 2 Koen Boels
Jurgen Reynders

Het belang van preventie, milieu, facilitymanagement neemt enkel toe.

Door deze disciplines professioneel te beheren, is er ruimte om kostenbesparingen te realiseren alsook om efficiënter én transparanter te werken.

Door het gebruik van ArXs Helios willen we ons niet in regel stellen met het verleden maar ons wapenen voor de toekomst.

Tijdens deze sessie gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden bekijken hoe we door het gebruik van ArXs Helios een pro-actief preventie en faciltybeleid kunnen voeren, en hoe we een passend antwoord kunnen bieden aan de toenemende verplichtingen. (onderwijsinspecties, FOD WASO….)

Volgende zaken zullen worden toegelicht:

 • Voordelen van een managementsysteem.
 • Hoe de vele gegevensstromen beheren?
 • Hoe kan een managementsysteem u helpen om door het bos de bomen nog te kunnen zien.
 • Voordelen van geïntegreerde info te beheren?
 • Hoe snel en eenvoudig zaken identificeren en een volledig geautomatiseerd indienststellingsproces tot en met de veiligheidsinstructiekaart afwerken.
 • Hoe ArXs Helios gebruiken voor diverse inspecties (onderwijsinspectie, FOD WASO…)
 • Ervaringen met de onderwijsinspectie

4.08 Avontuurlijke speelomgevingen Kristel Vanorbeek

Avontuurlijke natuurspeelomgevingen en spelen in bossen zijn speelmogelijkheden voor kinderen die de laatste tijd opnieuw aan een opmars bezig zijn. Er is meer en meer vraag naar avontuurlijke speelplekken.

 • Wat is er mogelijk en aanvaardbaar in avontuurlijke natuurspeelomgevingen?
 • Hoe kunnen bepaalde risico’s aanvaardbaar gemaakt worden?
 • Welke risico’s zijn niet aanvaardbaar?

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor schoolbesturen, directeurs en hun preventieadviseurs.


4.09 Supervisie voor de PA Krista Dekoning

Tijdens de supervisie voor de preventieadviseur kan elke cursist met zijn verzuchtingen en problemen vanop de werkvloer terecht bij een team van ervaringsdeskundigen preventie in onderwijs. Zij zullen trachten om eventueel een oplossing aan te bieden of het probleem eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Een frisse blik op een probleem kan al heel verhelderend werken. Het zal een praatbarak zijn met een positieve sfeer, een hulp voor elkaar binnen de preventieadviseurs in onderwijs.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs van het onderwijs.


4.10 KB Arbeidsplaatsen - Wat is er gewijzigd?

Door het KB van 2 mei 2019 wordt toegelicht waar een maximale C02 – concentratie opgelegd wordt binnen arbeidsplaatsen, waaronder ook klaslokalen.
Scholen zullen moeten kunnen aantonen dat hun klaslokalen 95% van de gebruikstijd (08-16u) onder deze maximumnorm blijven.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs, bouwadviseurs van het onderwijs.


Terug naar overzicht van workshops